• CSR

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

1. AP Pension er den dataansvarlige – vores kontaktoplysninger

AP Pension er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Østbanegade 135
2100 København Ø
CVR-nummer: 18 53 08 99
Telefon: 3916 5000
E-mail: kundecenter@appension.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

E-mail: dpo@appension.dk

Brev: Østbanegade 135, 2100 København Ø, att. ’Databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du ansøger om en stilling hos AP Pension, kan du orientere dig om, hvordan vi behandler dine data i rekrutteringsprocessen her.

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

AP Pension er som livsforsikringsselskab underlagt lov om finansiel virksomhed og reglerne om databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. I relation til driften af livsforsikringsvirksomhed indhenter og behandler vi persondata om vores kunder og andre personer, der er relateret til pensionsaftaler eller i øvrigt har en kontakt til os. Du kan læse nærmere i det følgende om de forskellige typer af formål, som ligger til grund for vores behandling.

Når du klikker på det formål, du er interesseret i, kan du læse mere om, hvor AP Pension indsamler oplysningerne, hvem vi videregiver oplysningerne til, og hvad behandlingsgrundlaget er.

2.1. Tilbud og salg rettet mod firmakunder

AP Pension behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi tilbyder en pensions- og forsikringsordning til det firma, hvor du er ansat. På den måde kan vi beregne prisen på ordningen og udarbejde et korrekt tilbud.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige oplysninger

Vi behandler typisk oplysninger om dit navn, ansættelse, herunder hvem din arbejdsgiver er og oplysninger om løn. Herudover drejer det sig om f.eks. fødselsdag, køn, beskæftigelsestype og størrelsen på din pensionsopsparing.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

AP Pension får dine oplysninger fra din arbejdsgiver eller den forsikringsformidler, som din arbejdsgiver anvender.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at AP Pension kan forfølge en legitim interesse i at kunne give din virksomhed et tilbud på en pensions- og forsikringsordning hos AP Pension (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • AP Pensions genforsikringsselskab.
 • Din arbejdsgiver og/eller den forsikringsformidler, som din arbejdsgiver anvender.
2.2. Oprettelse og tilpasning af pensions- og forsikringsordninger

Din forsikrings- og/eller pensionsordning bliver oprettet i AP Pension enten som led i en aftale om obligatorisk eller frivillig indbetaling med din arbejdsgiver eller på baggrund af en privat oprettet ordning.

Hvis der er tale om en obligatorisk ordning på baggrund af en aftale med f.eks. din arbejdsgiver, bliver du oprettet i AP Pension på baggrund af enten første indbetaling til AP Pension, eller ved at din arbejdsgiver tilmelder dig hos AP Pension. Hvis din ordning bliver oprettet i AP Pension, fordi din arbejdsgiver skifter pensionsleverandør, vil vi typisk modtage data på en bestandsfil fra den tidligere pensionsleverandør.

Hvis der er tale om en privat oprettet ordning, sker oprettelsen på baggrund af de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan antage ordningen. Disse oplysninger vil ofte komme fra dig selv i forbindelse med din anmodning om forsikring.

Kategorier af personoplysninger

AP Pension behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige oplysninger

AP Pension indhenter typisk følgende oplysninger:

 • Navn, oplysninger om CPR-nummer og i visse tilfælde pas eller øvrig dokumentation til brug for legitimation.
 • Oplysninger om praktiserende læge og evt. andre behandlere og behandlingssteder, du har anvendt.
 • Oplysninger om dit ansættelsesforhold, f.eks. arbejdsgiver, stilling og lønoplysninger.
 • Økonomiske oplysninger såsom betalinger, indtægts- og formueforhold, oplysninger om offentlige ydelser og tilskud samt kontooplysninger til brug for udbetaling. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, vil vi også indhente regnskaber for virksomheden.

Følsomme oplysninger

Ved oprettelse af private ordninger i AP Pension vil vi indhente helbredsoplysninger på baggrund af samtykke og i forbindelse med din afgivelse af helbredsoplysninger.

Ved oprettelse af obligatoriske eller frivillige firmaordninger vil AP Pension som udgangspunkt ikke indhente følsomme data. Der kan dog være behov for at indhente følsomme data i forbindelse med leverandørskifte i form af f.eks. klausuler.

Ved ændringer af eksisterende ordninger, f.eks. i forbindelse med anmodninger om forhøjelser, der medfører en øget risiko for AP Pension, kan det være relevant at indhente oplysninger om helbred.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Vi modtager dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og ændringer på din ordning fra:

 • Dig selv.
 • Din arbejdsgiver eller den forsikringsformidler, som du eller din arbejdsgiver anvender.
 • CPR-registeret.
 • Eventuelle tidligere pensions- og forsikringsselskaber.
 • Videnscenter for Helbred og Forsikring.
 • Din praktiserende læge, sygehuse, speciallæger og andre behandlere, som f.eks. psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer.
 • Offentligt tilgængelige kilder.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig, for at vi kan opfylde den aftale om forsikring og/eller pension, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Dine almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og dit CPR-nummer indsamles, anvendes og videregives på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, litra a, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er desuden nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • Behandling af følsomme personoplysninger er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt almindelige personoplysninger er nødvendig, da AP Pension er retlig forpligtet til efter hvidvaskloven at legitimere og risikovurdere kunder (herunder vurdere, om du er politisk eksponeret eller nærtstående til en politisk eksponeret person) samt underrette Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c. Herudover lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • AP Pensions genforsikringsselskab.
 • Din arbejdsgiver og/eller den forsikringsformidler, som du eller din arbejdsgiver anvender.
 • Videnscenter for Helbred og Forsikring i relation til helbredsvurdering.
 • Offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, Finanstilsynet og lignende.
2.3. Administration af pensions- og forsikringsordninger samt rådgivning

Når vi administrerer din pensions- og forsikringsordning, behandler vi de data, som vi har om dig.  Det gælder både i relation til løbende at modtage indbetalinger, skatteindberetning, løbende håndtering af din police, ved ophør af din ordning og i den situation, hvor du henvender dig for at få rådgivning.

AP Pension behandler også dine oplysninger, hvis vi, ud fra det data vi har, vurderer, at rådgivning kan være relevant for dig ud fra et behovsmæssigt synspunkt. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du når pensionsalderen, eller hvis vi får oplysninger om, at din løn ændrer sig markant.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan f.eks. være:

Almindelige og fortrolige oplysninger

 • Navn, kontaktoplysninger, CPR-data og legitimationsoplysninger.
 • Policedata, herunder policenummer eller kundenummer, oplysninger om arbejdsgiver, pensionsberettiget løn, indbetalinger, udbetalinger, produkter og forsikringsdækninger, risikoprofil og investeringsvalg, valg af begunstiget.
 • Økonomiske oplysninger om formue, øvrige forsikringer, offentlige ydelser.
 • Oplysninger om ægtefælle, samlever, børn, særligt begunstigede eller andre personer, som er relevante i forhold til dit engagement i AP Pension.

Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger i forbindelse med ophør af ordningen (f.eks. hvis der skiftes til en ny pensionsleverandør).

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Vi modtager dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og ændringer på din ordning fra:

 • Dig selv.
 • Din arbejdsgiver eller den forsikringsformidler, som du eller din arbejdsgiver anvender.
 • CPR-registeret.
 • Andre pensions- og forsikringsselskaber.
 • Offentlige myndigheder.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig, for at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er desuden nødvendig til entydig identifikation og opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af følsomme personoplysninger er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer, de følsomme personoplysninger samt de almindelige personoplysninger er nødvendig, da AP Pension er retligt forpligtet til efter hvidvaskloven at legitimere og risikovurdere kunder samt underrette Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. AP Pension indhenter personoplysninger om dig i forbindelse med kundekendskabsprocedurer og som følge af undersøgelse, notering og overvågning af pensionsordningen (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c. Herudover lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af dit CPR-nummer samt de almindelige personoplysninger er nødvendig, da AP Pension er retligt forpligtet til at indberette til Skatteforvaltningen efter skattelovgivningen. Herudover har AP Pension pligt til at tilbageholde skat og afgift ved udbetaling af pensionsopsparing og forsikringsydelser til dig. I den forbindelse videregiver AP Pension dine personoplysninger efter pensionsbeskatningsloven. Tilsvarende afregner AP Pension skat i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningsloven. CPR-nummer videregives med henblik på identifikation af kunden ved indberetning af økonomiske oplysninger og udbetaling af skat (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger, herunder dit CPR-nummer, til banker og andre pengeinstitutter er nødvendig, for at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • Din arbejdsgiver og/eller den forsikringsformidler, som du eller din arbejdsgiver anvender.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Skatteforvaltningen.
 • Pengeinstitutter og andre pensions- og forsikringsselskaber.
2.4. Sundhed, skadebehandling, og udbetaling af forsikringsydelser

Når du anmelder en skade til AP Pension eller ansøger om udbetaling af forsikringsydelser, f.eks. visse kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne, sundhedsforsikringsydelser m.v., registrerer vi de oplysninger, du sender til os. Vi vil i forbindelse med en skadebehandling bede om dit samtykke til at indhente oplysninger, så vi kan undersøge, om du har ret til udbetaling.

Vi behandler dine oplysninger, når vi skal vurdere, om vi kan tilbyde dig behandling eller udbetale forsikring i forbindelse med en skade, opfølgning eller som forebyggende indsats. Vi behandler dem desuden til brug for beregning af risiko og forsikringsregnskab.

Kategorier af personoplysninger

AP Pension behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige oplysninger

AP Pension indhenter typisk følgende oplysninger:

 • Navn, kontaktoplysninger, oplysninger om CPR-nummer.
 • Oplysninger om praktiserende læge og evt. andre behandlere og behandlingssteder, du har anvendt.
 • Oplysninger om dit ansættelsesforhold som f.eks. arbejdsgiver, stilling og lønoplysninger.
 • Økonomiske oplysninger om betalinger, indtægts- og formueforhold, oplysninger om offentlige ydelser og tilskud samt kontooplysninger til brug for udbetaling. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, vil vi også indhente regnskaber for virksomheden.

Personoplysninger vedrørende strafbare forhold

I enkelte sager kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra politiet eller oplysninger, som på anden måde dokumenterer en hændelse, der kan involvere strafbare handlinger.

Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger i forbindelse med ophør af ordningen (f.eks. hvis der skiftes til en ny pensionsleverandør).

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Langt de fleste oplysninger får AP Pension fra dig på den blanket, du udfylder, når du ansøger om en ydelse eller om behandling. AP Pension kan også modtageoplysninger fra dig i forbindelse med telefonisk kontakt vedrørende sundhed, skade og udbetaling.

I forbindelse med vores behandling indhenter vi f.eks. oplysninger fra følgende tredjeparter for at kunne vurdere sagen:

 • Arbejdsgiver.
 • Andre pensions- og forsikringsselskaber (hvor du er eller har været kunde).
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
 • Offentlige myndigheder.
 • Offentlige og private registre.
 • Offentligt tilgængelige oplysninger.
 • Sociale medier.
 • Samarbejdspartnere, herunder fælles dataansvarlige.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for at opfylde den aftale om pension og/eller forsikring, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i forbindelse med forebyggelse af misbrug af forsikringen (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Indsamling og anvendelsen af helbredsoplysninger, og i sjældne tilfælde og på dit initiativ er oplysning om fagforening nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er desuden nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f). Det er desuden nødvendigt, for at vi kan overholde retlige forpligtelser i f.eks. hvidvaskloven og skattelovgivningen (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af personoplysninger vedrørende straffedomme eller lovovertrædelser behandler vi, når det er relevant for at kunne opfylde den aftale om pension og/eller forsikring, som vi har med dig, og hvis behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og f).
 • Videregivelse af almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger sker i andre tilfælde med dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3) eller på baggrund af special lovgivning, herunder skattelovgivningen, lov om Finansiel virksomhed mv.

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Arbejdsgiver. Vi orienterer f.eks. arbejdsgiver, hvis udbetalingen fra en forsikring sker til arbejdsgiveren, mens du modtager løn. Vi videregiver ikke oplysninger om skadens art og omfang til arbejdsgiver.
 • Forsikringsformidlere, herunder mæglere og Tied Agents. Hvis din ordning er betjent af en forsikringsformidler, og det er relevant, orienterer AP Pension forsikringsformidleren om, at du har fået tilkendt udbetaling ved tab af erhvervsevne. Vi videregiver ikke oplysninger om skadens art, omfang og beløb til forsikringsformidleren.
 • I visse tilfælde kan der videregives oplysninger til AP Pensions genforsikringsselskab, f.eks. i forbindelse med audits.
 • Vores samarbejdspartnere, som hjælper os med f.eks. teknisk support, leverandørydelser og formidling af sundhedsydelser.
 • Videncenter for Helbred og Forsikring. Vi videregiver i særlige tilfælde oplysninger for at kunne få en udtalelse til brug for en afgørelse.
 • Sygeforsikring ”danmark”. Hvis du er medlem af Sygeforsikring ”danmark”, videregiver vi personoplysninger hertil i forbindelse med mulig refusion.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Skatteforvaltningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) eller Patienterstatningen.
 • Repræsentanter. Det vil sige en, der repræsenterer dig, såsom advokater. I visse tilfælde vil det være en forudsætning, at du har givet repræsentanten fuldmagt til at repræsentere dig.
 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension, og de må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
2.5. Behandling af data om relaterede personer, f.eks. berettigede og begunstigede

AP Pension behandler almindelige oplysninger om personer, der er relateret til et forsikringsforhold, f.eks. begunstigede og andre berettigede på en udbetaling under en forsikrings- eller pensionsordning hos AP Pension.

På bestemte forsikringsordninger, f.eks. ægtefællepensioner, kan det i særlige situationer være nødvendigt at indhente og behandle helbredsoplysninger på en berettiget person. I så fald vil helbredsoplysninger blive indhentet hos den berettigede selv, og behandling sker på baggrund af samtykke.

AP Pension vil også behandle almindelige oplysninger om tredjeparter, der ikke er kunder, og som har mere generelle spørgsmål.

Ved rådgivning af en kunde i AP Pension kan det være relevant at inddrage forhold om husstandsøkonomi, ægtefælle, børn og lignende.

For at kunne beregne ydelsen i udbetalingssituationer kan der tilsvarende være behov for oplysninger om en evt. ægtefælles økonomi.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om personer, der er relateret til et kundeforhold, herunder berettigede og begunstigede samt i visse tilfælde ægtefælle eller børn. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige oplysninger

Det vil typisk være navn, relation til forsikrede, CPR-nummer eller fødselsdag, eventuelt kontaktdata og kontonummer samt i visse tilfælde økonomiske oplysninger.

Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

AP Pension modtager i udgangspunktet oplysninger om berettigede eller begunstigede på en forsikringsordning fra forsikringstager, hvis der er indsat en særlig begunstigelse. I andre tilfælde vil vi i forbindelse med dødsfald indhente oplysninger om den berettigede/begunstigede hos:

 • Den berettigede selv.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Skifteretten eller Skatteforvaltningen.
 • Boet efter afdøde.
 • Nets Danmark A/S (oplysninger om Nem-konto til brug for udbetaling).

Hvis ordningen er pantsat, indhenter vi oplysninger fra panthaver, f.eks. dit pengeinstitut.

I de særlige tilfælde hvor vi indhenter helbredsoplysninger fra en berettiget på en ordning (f.eks. den berettigede ægtefælle på en ægtefællepension), vil vi typisk indhente disse oplysninger hos den berettigede selv.

I de tilfælde hvor f.eks. en ægtefælles oplysninger er nødvendige, for at vi kan rådgive kunden eller beregne kundens udbetaling, vil vi typisk modtage oplysningerne enten fra kunden eller direkte fra den registrerede selv.

Ved generelle forespørgsler fra tredjeparter, der ikke er kunder, vil vi normalt behandle de oplysninger, som den pågældende selv giver i forbindelse med forespørgslen.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om en berettiget/begunstiget på en pensions- eller forsikringsordning er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som påhviler AP Pension i henhold til forsikringsaftalen med forsikringstager (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1). Behandling vil tilsvarende ske på baggrund af en legitim interesse. F.eks. overstiger hensynet til, at en begunstigelse kan noteres, at den registrerede ikke har interesse i at blive noteret som berettiget/begunstiget på en pensions- eller forsikringsordning. Tilsvarende foretages en interesseafvejning, når det er nødvendigt at behandle oplysninger om en ægtefælle for at kunne rådgive eller beregne udbetaling til forsikringstager. (databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er desuden nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f). Det er desuden nødvendigt, for at AP Pension kan overholde retlige forpligtelser i f.eks. hvidvaskloven og skattelovgivningen (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger sker med registreredes samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling og anvendelsen af helbredsoplysninger er nødvendig under visse omstændigheder, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger ved en generel henvendelse fra en tredjepart sker på baggrund af AP Pensions legitime interesse i at kunne behandle en henvendelse, der er sendt til AP Pension (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • I visse tilfælde AP Pensions genforsikringsselskab.
 • Offentlige myndigheder (f.eks. Skatteforvaltningen i forbindelse med udbetaling).
 • Repræsentanter. Det vil sige en, der repræsenterer dig, såsom advokater. I visse tilfælde vil det være en forudsætning, at du har givet repræsentanten fuldmagt til at repræsentere dig.
2.6. Klagebehandling

Omdrejningspunktet i AP Pension er kundeejerskabet, for vi har kun én ejer, og det er vores kunder.

I AP Pension opstår der derfor ikke et di­lemma om, hvorvidt en beslutning skal tilgodese kunderne eller ejerne – for det er de samme mennesker. Du kan læse mere om kundeejerskabet og AP Pensions styrker her.

Netop kundeejerskabet giver AP Pension et særligt ansvar, nemlig ansvaret for at sikre, at alle vores kunder bliver behandlet rimeligt, og at hver kunde får det, som den pågældende er berettiget til, men ikke mere end det, da det i så fald vil være de andre kunder i kundefællesskabet, der betaler. Det er en balance, som vi løbende arbejder med i vores sagsbehandling, og som i visse tilfælde giver anledning til klager.

Vi anvender dine oplysninger til at behandle en eventuel klage fra dig over en afgørelse, som er truffet i AP Pension. Det gælder også, hvis du vælger at få din klage prøvet hos Ankenævnet for Forsikring eller domstolene, hvis du ikke er tilfreds med AP Pensions afgørelse i klagebehandlingen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige oplysninger

AP Pension behandler blandt andet alt efter den konkrete sag:

 • Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, kundenummer og lignende.
 • Policeoplysninger (det vil sige policeoplysninger, indbetaling, risikoprofil, forsikringer, begunstigelse mv.).
 • Oplysninger om ansættelse, herunder arbejdsgiver, pensionsgivende løn og erhvervssituation.
 • Økonomiske oplysninger, herunder formueforhold.
 • Sociale forhold, familieforhold, fritidsaktiviteter og lignende.

Personoplysninger om strafbare forhold

I enkelte sager kan det være nødvendigt at behandle oplysninger fra politiet eller oplysninger, som på anden måde dokumenterer en hændelse, som kan involvere strafbare handlinger.

Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Når AP Pension ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Arbejdsgiver, forsikringsmægler eller forsikringsformidler.
 • Repræsentanter, som f.eks. en advokat eller fagforening eller en, du har givet fuldmagt til at repræsentere dig.
 • Andre pensions- og forsikringsselskaber (hvor du er eller har været kunde).
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
 • Offentlige myndigheder (f.eks. kommune, AES, Datatilsynet og Finanstilsynet)
 • Offentligt tilgængelige oplysninger.
 • Samarbejdspartnere, herunder fælles dataansvarlige.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • De almindelige personoplysninger indsamles, anvendes og videregives ud fra en interesseafvejning i forhold til, at retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares af AP Pension, hvis en kunde klager over en afgørelse truffet af AP Pension (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling og anvendelse af almindelige og følsomme personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk.1, litra c). AP Pension har en retlig forpligtelse efter bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager.
 • De følsomme personoplysninger indsamles, anvendes og videregives, hvis de er nødvendige, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af AP Pension (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b, og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er desuden nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af oplysninger om strafbare forhold er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 8, stk. 5 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 9 stk. 2, litra f).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Repræsentanter. Det vil sige en, der repræsenterer dig, såsom advokater. I visse tilfælde vil det være en forudsætning, at du har givet repræsentanten fuldmagt til at repræsentere dig.
 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • Domstole og ankenævn.
 • Pengeinstitut i forbindelse med udbetaling til dig eller afklaring af udbetaling.
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med myndighedssager, f.eks. Datatilsynet eller Finanstilsynet samt Skatteforvaltningen i forbindelse med udbetaling.
2.7. Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger. Det kan du læse mere om i vores samtykke til markedsføring.

AP Pension har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra AP Pension, der er relevant for dig, når det gælder din pension. Vi giver dig nyheder og viden om dine fordele, og de er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit liv.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler for at kunne give dig målrettet og relevant information. På den måde sørger vi for, at du får de informationer, som AP Pension vurderer, er af størst værdi for dig.

Du kan desuden give dit samtykke til, at AP Pension må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige personoplysninger

Følgende oplysninger kan blive behandlet i forbindelse med markedsføring:

 • Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato.
 • Økonomiske oplysninger, herunder formueforhold, lønoplysninger.
 • Oplysninger om dit engagement i AP Pension (f.eks. din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter).
 • Civilstand, familieforhold (ægtefælle/samlever/børn) og demografiske forhold.
 • Din adfærd på AP Pensions digitale kanaler (f.eks. hvilke e-mails du åbner, hvilke artikler du læser, og hvad du interesserer dig for på Min Pension).
 • Din kommunikation med AP Pension (f.eks. hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, ønsker at booke en rådgivning eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter).
 • Offentligt tilgængelige eller købte data fra blandt andet BBR, CVR-registret og Danmarks Statistik (f.eks. værdien af boliger, ejerskabsforhold i virksomheder og demografiske forhold).
 • Oplysninger, du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (f.eks. hvad du synes om vores kundeservice eller produkter).

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Hovedparten af de oplysninger, vi behandler, modtager vi fra dig. AP Pension indsamler som oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis vi modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

 • Oplysninger om, hvilke artikler mv. du åbner i AP Update, samt hvilke e-mails du åbner.
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre (f.eks. Danmarks Statistik, BBR og CVR-registret).

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

AP Pension behandler data til markedsføring på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a og lov om finansiel virksomhed § 121, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, herunder ved videregivelse af personoplysninger i markedsføringsøjemed.

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
2.8. Analyse og statistik

AP Pension behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan f.eks. være:

 • Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger.
 • Solvensopgørelser og lovpligtige solvensrapporteringer.
 • Opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser, herunder fastsættelse af relevante parametre.
 • Statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning om årsager til sygdom, sygdomsmønstre og sammenhæng til dødelighed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige personoplysninger

AP Pension behandler blandt andet:

 • Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, køn, kunde- eller policenummer.
 • Policeoplysninger og oplysninger om dit engagement i AP Pension (f.eks. din indbetaling, risikoprofil, depotstørrelse, fareklasse, forsikringer og eventuelle andre produkter samt begunstigelse).
 • Oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver og pensionsgivende løn).
 • Økonomiske oplysninger, herunder pensionsindbetaling, skatteoplysninger, formueforhold, oplysninger om indtægter fra sociale ordninger, som f.eks. sygedagpenge, førtidspension, ydelse ved fleksjob mv.
 • Familierelationer (ægtefælle/samlever/børn).
 • Oplysninger om dødsfald og oplysninger om forsvinden.

Følsomme personoplysninger

Helbredsoplysninger

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

De oplysninger, som AP Pension ikke modtager direkte fra dig, får vi blandt andet fra følgende kilder i forbindelse med dit kundeforhold:

 • Arbejdsgiver.
 • Andre pensions- og forsikringsselskaber (hvor du er eller har været kunde).
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer m.fl., hvis du har haft en skade.
 • Offentlige myndigheder.
 • Offentlige og private registre.
 • Sociale medier.
 • Offentligt tilgængelige oplysninger.
 • Samarbejdspartnere, herunder fælles dataansvarlige.
 • Repræsentanter som f.eks. advokater.
 • Forsikringsformidlere eller pengeinstitutter.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler AP Pension efter Solvens II-forordningen, POG(IDD)-forordningen om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører samt lov om finansiel virksomhed (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra c, og fsva. CPR-nummer, databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3). Den retlige forpligtelse findes i lov om Danmarks Nationalbank (’statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde’) og i lov om finansiel virksomhed (’de oplysninger der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed’).
 • AP Pension udarbejder statistikker, analyser og lovpligtige rapporteringer på en række områder, herunder solvensopgørelser, hensættelser, risikorapportering, bestandsrapporter, afløbsanalyser, simulering af forventede og aktuelle skadesforløb/risikoafdækning i forhold til de enkelte forsikringsprodukter, blandt andet produktrentabilitet, tarifering og skadesudvikling samt i forhold til forsikringsporteføljen som helhed. AP Pension behandler følsomme personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser efter Solvens II-forordningen, lov om finansiel virksomhed samt ledelsesbekendtgørelsen (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c). Det følger blandt andet af ovenstående, at AP Pension er forpligtet til at foretage beregningerne og analyserne.
 • AP Pension udarbejder analyser af sammenkørte oplysninger om skader, sygdom, sygdomsmønstre og sammenhæng til dødelighed. Analyserne foretages med det formål at mindske risikoen for sygdom og død samt at opnå generel viden om effekten af forebyggende indsatser til gavn for samfundet. Disse analyser foretages på baggrund af POG(IDD)-forordningen om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.
 • I visse tilfælde AP Pensions genforsikringsselskab.
 • Danmarks Statistik.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Finanstilsynet.
2.9. Overholdelse af persondataretlig regulering

AP Pension behandler dine personoplysninger ved lovpligtige indberetninger, og når vi skal sikre, at vi overholder gældende lovgivning, f.eks. om hvidvask, persondata og finansiel virksomhed.

Vi indsamler, anvender og videregiver dine oplysninger i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning, f.eks. lov om finansiel virksomhed. Det kan f.eks. være:

 • Lovpligtige indberetninger til myndighederne.
 • Overholdelse af principper for behandling af personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen.
 • Beskyttelse af personoplysninger ved iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. for at hindre uautoriseret adgang til AP Pensions it-systemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og derefter rapportering til kunder eller andre berørte og til Datatilsynet.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra Datatilsynet og Finanstilsynet.
 • Håndtering af tvister, f.eks. ankenævnssager og retssager.

Behandling sker i henhold til den til enhver tid gældende regulering og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og litra e samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) mv.

2.10. Videoovervågning i AP Pension

I AP Pension anvender vi videoovervågning i vores reception, langs facaderne og ved indgangene til vores domiciladresse Østbanegade 135, 2100 København Ø. Formålet med videooptagelserne er at skabe tryghed for vores personale og for at forebygge og opklare kriminalitet.

På AP Pensions adresser i Aarhus og på Amerika Plads foretager vi ikke selvstændig videoovervågning, men bygningerne kan være videoovervågede af bygningernes ejere, der i så fald vil være dataansvarlige.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige personoplysninger

Videooptagelser fra receptionsområdet i AP Pension samt det private parkeringsareal tilhørende domicilet. Videooptagelser ned langs facaderne på bygningen og lågerne til parkeringsarealet.

Personoplysninger vedrørende strafbare forhold

Videooptagelser af strafbare forhold, der er begået i AP Pensions reception, langs domicilets facader samt på det private parkeringsareal, der tilhører domicilet.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

AP Pension indsamler dine personoplysninger i form af videooptagelse, når du befinder dig i AP Pensions reception, ved indgangspartierne, i parkeringsarealet og langs domicilets facader.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • De personoplysninger, som vi har indsamlet via videoovervågningen, behandler og videregiver vi under hensyn til legitime interesser i at skabe tryghed, forebygge og opklare kriminalitet (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Opbevaring

AP Pension opbevarer videooptagelserne i 30 dage. Herefter sletter vi dem automatisk.

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Samarbejdspartnere, som hjælper AP Pension med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.
 • Politiet, hvis det er nødvendigt på baggrund af formålet, ud fra indholdet af optagelserne eller efter anmodning fra politiet.
2.11. Cookies og kontakt via AP Pensions digitale platforme

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmesider og app. Dette kan f.eks. være oplysninger om din adfærd, som vi indsamler ved brug af cookies for at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmesider og vores app.

Vi behandler også dine oplysninger, hvis du henvender dig via vores kontaktformular på hjemmesiden, som du finder her. Du kan anvende kontaktformularen til at kommunikere sikkert med AP Pension.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til ’Klagebehandling’ under punkt 2.6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige personoplysninger

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer AP Pension de oplysninger, som du selv afgiver, med henblik på at kunne identificere dig og behandle din henvendelse. Det kan f.eks. være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og dit CPR-nummer.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Når du bruger vores hjemmesider og apps, indsamler AP Pension personoplysninger om din adfærd fra blandt andet disse kilder:

 • AP Pension anvender Google Analytics på AP Pensions hjemmesider og apps til at undersøge, hvordan siderne besøges, og hvordan brugerne navigerer på siderne. Læs mere om Google Analytics ved at klikke her.
 • AP Pension anvender cookies med det formål blandt andet at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til markedsføring. Du kan læse mere om, hvad cookies er, hvilke cookies vi bruger, hvad vi bruger dem til, hvordan du får adgang til cookieindstillinger eller f.eks. blokerer og sletter cookies her.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig, for at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • De almindelige personoplysninger indsamles, anvendes og videregives ud fra en interesseafvejning i forhold til, at retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares af AP Pension, hvis du klager over en afgørelse truffet af AP Pension, eller for at kunne besvare andre henvendelser fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f og lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er endvidere nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • Vi indsamler dine personoplysninger ved hjælp af cookies, når du besøger vores hjemmesider og app baseret på dit cookie-samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). De personoplysninger, som vi har indsamlet via cookies, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden eller appen til at fungere (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) og til statistik samt til brug for markedsføring i overensstemmelse med dit samtykke.

Du kan læse mere om brugen af cookies i AP Pensions cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke i cookieoversigten. Du kan også helt blokere cookies i din browser.

På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies og finde vejledninger til, hvordan du sletter dine cookies på forskellige browsere.

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Samarbejdspartnere, som hjælper AP Pension med f.eks. teknisk support og leverandørydelser. Samarbejdspartnerne handler alene på vegne af AP Pension. Det betyder, at de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.
 • Nogle af de markedsføringscookies, der aktiveres på din enhed, når du besøger vores hjemmeside, og samtykker til markedsføringscookies ejes af tredjeparter. Disse tredjeparter hjælper os med at formidle relevante markedsføringsbudskaber, når du besøger deres hjemmesider. Disse tredjeparter kan bruge de oplysninger, deres cookies indsamler om dig til andre formål end dem, der er besluttet af os, og hvis du accepterer sådanne markedsføringscookies eller -tjenester, accepterer du samtidig, at det er tredjepartens cookieretningslinjer og politikker om behandling af personoplysninger, der gælder. Vores fælles dataansvar betyder blandt andet, at vi fortsat er ansvarlige for tredjepartens brug af de af dine oplysninger, som bliver behandlet på vores vegne. Du kan læse mere om tredjepartscookies her.
2.12. Bestyrelse, ledelse og kundedemokrati

AP Pension er kundeejet i og med, at vi kun har én ejer, og det er vores kunder. 

AP Pension livsforsikringsaktieselskab er 100 procent ejet af Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Foreningens medlemmer er kunderne i AP Pension i henhold til Foreningens vedtægter.

Det er kunderne i AP Pension, der via valgte delegerede vælger bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Bestyrelserne i Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab består for størstedelens vedkommende af delegerede. Det er bestyrelserne, der fastlægger AP Pension-koncernens mission, vision og strategi.

AP Pension behandler kundedata i forbindelse med delegeretvalg og generalforsamlinger. Dette sker med henblik på, at alle kunder har mulighed for at deltage i AP Pensions kundedemokrati. Behandlingen af data vil være tilpasset den enkeltes position i processen. Således må der påregnes en øget behandling af data for valgte bestyrelsesmedlemmer og delegerede end for øvrige kunder.

For valgte bestyrelsesmedlemmer vil der være krav om behandling af oplysninger til brug for fit and proper-vurdering til Finanstilsynet samt løbende kompetencevurdering.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige og fortrolige personoplysninger

Navn, dine kontaktoplysninger (f.eks. adresse og e-mail), at du har et kundeforhold i AP Pension, eventuelt valggruppe, arbejdsgiver, erhvervsmæssig stilling og evt. CPR-nummer.

Personoplysninger vedrørende strafbare forhold

Straffeattest til brug for fit and proper-vurdering til Finanstilsynet for medlemmer af direktion og bestyrelse.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

De oplysninger, som vi behandler, vil vi typisk have modtaget som led i dit kundeforhold i AP Pension. I mange tilfælde er der tale om oplysninger, som du selv har givet os, men der kan også være tale om oplysninger, som vi har modtaget fra din arbejdsgiver i forbindelse med dit kundeforhold.

For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen i øvrigt er der en række krav i lovgivningen og fra myndighederne om, hvad et ledelsesmedlem skal have af kompetencer. Derfor indhenter AP Pension i den forbindelse oplysninger til brug for kompetencevurdering og fit and proper.

De oplysninger, som AP Pension-koncernen behandler, vil oftest blive leveret af det enkelte ledelsesmedlem, men vil også kunne stamme fra myndigheder og offentlige kilder.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger til brug for opfyldelse af den kontrakt, vi har med Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s medlemmer, som har ret til at udøve deres rettigheder i relation til kundedemokratiet i AP Pension-koncernen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Vi behandler oplysninger vedrørende Foreningen AP Pension f.m.b.a.’s medlemmer. Baggrunden for dette er en legitim interesse i at kunne opretholde kundedemokratiet i AP Pension-koncernen og sikre de registreredes mulighed for at deltage aktivt i kundedemokratiet (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er et naturligt led i virksomhedens drift. Behandling og videregivelse er endvidere nødvendig til entydig identifikation og til opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder, samt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • Vi behandler oplysninger om medlemmer af ledelsen i AP Pension-koncernen for at opretholde en lang række retlige forpligtelser efter blandt andet Selskabsloven, Lov om finansiel virksomhed og tilhørende regulering, Årsregnskabsloven m.v. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c samt art. 10 og Lov om Finansiel virksomhed for så vidt angår krav om indsendelse af straffeattest). Det bemærkes endvidere, at behandlingen af såvel almindelige data som straffeattest er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under Finanstilsynets tilsyn og myndighedsudøvelse (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e samt art. 10 og Lov om Finansiel Virksomhed).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Samarbejdspartnere, som hjælper AP Pension med f.eks. teknisk support og leverandørydelser. Samarbejdspartnerne handler alene på vegne af AP Pension. Det betyder, at de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.
 • Myndigheder, herunder Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.
 • Hvis du stiller op som delegeret, videregives dine oplysninger til din valggruppe.
 • Opstillede til bestyrelsen må forvente, at oplysninger om kandidatur meddeles i generalforsamlingsmateriale. F.eks. offentliggørelse af kandidatprofil på AP Pension-koncernens hjemmeside. 
 • Offentligheden, idet der er lovkrav om, at bestyrelsen og direktionens løn fremgår af årsregnskabet.
 • Bestyrelsesmedlemmers navne og stilling vil fremgå på selskabets hjemmeside og evt. også i trykte medier.
2.13. Forretningsforbindelser (ikke relevant for pensions- og forsikringskunder)

Vi indsamler i nogle tilfælde personoplysninger om dig, hvis du er ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere (herefter benævnt aftalepart). Vi indsamler disse personoplysninger, når du handler på aftalepartens vegne som kontaktperson for aftaleparten, f.eks. ved indgåelse af kontrakter med AP Pension eller ved levering af ydelser til AP Pension eller anden forretningsmæssig kontakt.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige personoplysninger

Navn, dine kontaktoplysninger hos vores aftalepart, hvor du er ansat (f.eks. din arbejds-email og telefonnummer), arbejdsgiver og stilling.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

De oplysninger, som vi ikke modtager direkte fra dig, vil vi typisk modtage fra vores aftalepart.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

AP Pension indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger til brug for indgåelse og opfyldelse af den kontrakt, vi har med aftaleparten (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Vi behandler dine oplysninger, når du henvender dig til AP Pension på baggrund af en legitim interesse i at kunne håndtere og besvare henvendelser og kontakte forretningsforbindelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse af dine personoplysninger

AP Pension kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere og samarbejdspartnere, der handler på vegne af AP Pension. Disse parter må alene behandle oplysninger på baggrund af instruks fra AP Pension og må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

3. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

AP Pension videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger inden for AP-koncernen til interne administrative formål. Endvidere vil relevante personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder (f.eks. Skatteforvaltningen og Finanstilsynet), rådgivere, underleverandører, samarbejdspartnere og databehandlere.

AP Pension bruger leverandører og samarbejdspartnere, som varetager opgaver for AP Pension. Det betyder, at dine personoplysninger behandles af leverandører og samarbejdspartnere (databehandlere), når det er nødvendigt, for at databehandleren kan udføre den pågældende opgave for AP Pension.

AP Pension beskytter dine personoplysninger, og i tilfælde af overførsel af personoplysninger til databehandlere i lande uden for EU/EØS, f.eks. ved hosting- eller supportydelser fra en af vores databehandlere, sikrer vi, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau.

AP Pension bestræber sig på at anvende databehandlere inden for EU/EØS, og når det ikke er muligt, databehandlere i lande, hvor EU-Kommissionen har truffet beslutning om, at beskyttelsesniveauet i det væsentligste svarer til det niveau, der gælder i EU (sikre tredjelande). Ved overførsel af personoplysninger til databehandlere i øvrige tredjelande sikrer AP Pension et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved at anvende EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller ved at sikre andet relevant overførselsgrundlag.  

Du kan få nærmere oplysninger om AP Pensions overførsel af dine personoplysninger til tredjelande ved at kontakte AP Pensions databeskyttelsesrådgiver.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger, senest ti år efter at dit kundeforhold med AP Pension er ophørt. Vi opbevarer dine data i den mellemliggende periode for at kunne overholde lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til indberetning til Skatteforvaltningen, informationsforpligtelser, dokumentation efter regler om hvidvask og lignende.

Hvis du får afslag på antagelse af forsikring, sletter AP Pension data efter tre år. Det sker automatisk, og du vil ikke høre fra os i forbindelse med, at sletning sker.

Tilbud, der ikke er accepteret, bliver slettet automatisk fra vores tilbudsportal efter et år.

Hvis det bliver nødvendigt at genindlæse en backup, sørger vi for at fjerne personoplysninger, der tidligere er blevet slettet fra systemerne i driften.

Generelt sørger vi dog for løbende at slette personoplysninger, der ikke er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold.

5. Automatiske afgørelser

AP Pension træffer ikke automatiske afgørelser i databeskyttelsesforordningens forstand.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som AP Pension behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Du kan læse nærmere om vores sletteregler ovenfor.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I det tilfælde må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget til at behandle dine oplysninger på et andet behandlingsgrundlag end samtykke.

Du skal være opmærksom på, at konsekvensen af, at du trækker et samtykke tilbage, kan være, at du ikke kan være kunde i AP Pension, eller at vi ikke kan behandle en konkret anmodning fra dig, hvor behandlingen er baseret på data, der skal indhentes med samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du bør dog altid først tage kontakt til AP Pension, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med de persondataretlige regler. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Persondatapolitikken er senest opdateret den 2. december 2021.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.